กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวาสนา นามสง่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนิษฐ์ธรีย์ สุริยนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ