กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัณฑิต โคตรประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ