กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแสงจันทร์ ขอดเมชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ