กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ สุริยนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริพร คำลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนะลิมน พรมแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวณัฐปภัสร์ ฐิติเจริญภัทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3