กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ ศรีวรชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวมณีรัตน์ เตโช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4