กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิมพ์ใจ อินาลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรดากุล ลาลัยวรากูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6