ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ พลตระกรรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534-2539
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ จันทร์แสนโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิราภรณ์ ขันอาสา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยานุชิต พิมราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.อ.สมชาย สังข์เกิด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ดีแนบเนียน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร.ต.สุมิตร แวงโสธรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวนารถ ตั้งศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตนชัย ฝาระมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-ปัจจุบัน